PIT - skala podatkowa i koszty uzyskania przychodu

Skala podatkowa w 2017 r.

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

ponad

do

85.528 zł

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528 zł

15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Podstawa obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu

ponad

do

6.600 zł

1.188 zł

6.600 zł

 11.000 zł

1.188 zł – [631,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 6.600 zł ) : 4.400 zł]

11.000 zł

85.528 zł

556,02 zł

85.528 zł

127.000 zł

556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85.528 zł) : 41.472 zł]

127.000 zł

brak kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek stosowana przez podatnika
na etapie obliczania zaliczek na podatek

ponad

do

85.528 zł

556,02 zł

85.528 zł

brak kwoty zmniejszającej podatek

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2017 r.

  Pracownik uzyskujący przychody  

Kwota miesięczna

Kwota roczna

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

111,25 zł

nie więcej niż 1.335 zł

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej

z każdego z tych stosunków 111,25 zł

łącznie nie więcej niż 2.002,05 zł

z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

139,06 zł

łącznie nie więcej niż 1.668,72 zł

równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

z każdego z tych stosunków 139,06 zł

łącznie nie więcej niż 2.502,56