Terminy płatności podatków i składek ZUS

Terminy płatności składek ZUS i podatków.

6.11.2017 

(poniedziałek)

1. wpłata składek ZUS za październik 2017r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe 


7.11.2017

(wtorek)

1. wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik 2017r.

2. wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2017r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 art. 22 ust. 1 ustawy o PDOP

3. wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2017r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT-7 

10.11.2017  

(piątek)

1. wpłata składek ZUS za październik 2017r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie    

15.11.2017 

(środa)

1. wpłata składek ZUS za październik 2017r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

2. wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2017r. oraz IV raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

3. wpłata IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne

20.11.2017 (poniedziałek)

1. wpłata za październik 2017r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

2. wpłata za październik 2017r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych

3. wpłata za październik 2017r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PDOF, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego 

5. wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za październik 2017r.

6. wpłata na PFRON za październik 2017r.

27.11.2017
(poniedziałek)

1. wpłata VAT za październik 2017r.
2. wpłata podatku akcyzowego za październik 2017r.