Terminy płatności podatków i składek ZUS

Terminy płatności składek ZUS i podatków.

07.08.2017 

(poniedziałek)

1. wpłata składek ZUS za lipiec 2017r. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe 

2. wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za lipiec 2017r.

3. wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2017r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o PDOP

4.  wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipiec 2017r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych krajowemu podatnikowi CIT-7

10.08.2017

(czwartek)

1. wpłata składek ZUS za lipiec 2017r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

16.08.2017  

(środa)

1. wpłata składek ZUS za lipiec 2017r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

2. wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2017r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej       

21.08.2017 

(poniedziałek)

1. wpłata za lipiec 2017r. - pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

2. wpłata za lipiec 2017r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PDOF, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego

3. wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych z działalności gospodarczej za lipiec 2017r.

4. wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za lipiec 2017r.

5. wpłata na PFRON za lipiec 2017r.

25.08.2017 (piątek)

1. wpłata VAT za lipiec 2017r.

2. wpłata podatku akcyzowego za lipiec 2017r.